Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl

 

Sklep internetowy polskiedzieci.pl jest platformą prowadzoną przez: firmę Consalia Alina Poręba z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Warzywnej 25h, tel.: 604 058 826, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 734-149-00-49, REGON 122746794, zwaną dalej Consalia. 

 

Słownik pojęć:

Consalia – Firma pod nazwą  Consalia Alina Poręba z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Warzywnej 25h, tel.: 604 058 826, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji Działalności gospodarczej, NIP: 734-149-00-49, REGON 122746794

polskiedzieci.pl – prowadzony przez firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.polskiedzieci.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, funkcjonalność umożliwia w szczególności modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury (paragonu), sposób dostawy, formy płatności. 
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do firmy Consalia podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. 
Biuro Obsługi Klienta –  biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem strony www.polskiedzieci.pl

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawarcie umowy ze Sklepem Internetowym polskiedzieci.pl, co pozwala mu na składanie zamówień.

3. Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie zapisy niniejszego regulaminu, jak również obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny.

4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową lub urządzenie mobilne a także aktywne konto poczty elektronicznej.

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowy sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy, jak również od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. Consalia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Consalia zastrzega prawo czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego www.polskiedzieci.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub modernizacji strony.

9. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 3 regulaminu.

 

 

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl

 

1. Logowanie do Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta - zakładka "Moje konto/Profil klienta".

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl widoczny jest adres mailowy Klienta.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia.

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić Materiał w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż zamieszczony Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając Materiał udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z powyższego Materiału, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego, a Klientowi z tego tytułu licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Consalia uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

6. Consalia uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.

8. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

 

§3 Rejestracja i logowanie

 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, a także imię i nazwisko oraz dane adresowe, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, kształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie polskiedzieci.pl

 

 

§4 Informacje o produktach

 

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) podany jest do informacji Klienta przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

3. Consalia zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju wyprzedaży i akcji promocyjnych, zmiany te nie wpływają na sposób realizacji zamówienia dokonanego przed wprowadzeniem zmiany.

 

 

§5 Warunki realizacji zamówień

 

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez umieszczenie ich w koszyku, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności, wpisać  lub zweryfikować dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane jego potwierdzenie. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3. 

5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub wady produktu, a także braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Consalia poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Consalia może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia, anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).

7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Consalii), Consalia dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

8. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Consalia zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Consalia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Consalię przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

15. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się ze pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.
16. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

 

§ 6 Formy płatności i realizacja zamówienia

 

1. Klient może dokonać płatności: przelewem, kartami płatniczymi, za pomocą systemu Przelewy24 lub za pobraniem.

2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest na terenie Polski, za które zapłaty można dokonać podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Sklep Internetowy. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Consalię potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest również poza terytorium Polski w trybie indywidualnego ustalenia kosztów i warunków dostawy. W tym celu klient proszony jest o bezpośredni kontakt poprzez formularz kontaktowy Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem konta mailowego bądź telefonicznie.

4. Klient ma możliwość zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A.  Przedmiotowe usługi świadczy: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
NIP 7792369887, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Nr KRS 0000347935 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł , na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem www.przelewy24.pl

6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl. 

7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

8. Consalia zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl  informację o dostępności danego produktu. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin, w dni robocze, od momentu otrzymania informacji o dokonanej płatności lub złożenia zamówienia w przypadku wyboru  płatności przy odbiorze. Dni robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

9. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 
10. Consalia nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

 

§ 7 Warunki reklamacji

 

1. Consalia jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Consalia odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Zgodnie z art.561 § 4 ustawy Kodeks Cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Consalię Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Consalii (na adres ul. Warzywna 25h, 33-300 Nowy Sącz) i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).

4. Consalia w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Consalia niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Consalia zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Consalii za nabycie danego produktu.

 

 

§ 8 Warunki gwarancji

 

1. Produkty sprzedawane przez Consalię mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Consalia nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Consalia może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Consalii. Klient może również korzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 regulaminu.

 

 

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki poprzez kontakt za Sklepem Internetowym polskiedzieci.pl

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie było realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r.:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, wymaga poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przesyłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia i dodatkowo dostępnego na stronie https://www.polskiedzieci.pl/odstapienie,19, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W takim przypadku Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Consalii produktów, a Consalia zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Consalii, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

7. Consalia nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu, jak również wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

 

 

§ 10 Zwrot należności Klientom

 

1. Consalia dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją, zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. Consalia dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu, karty płatniczej lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Consalia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Consalii numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Consalia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

 

§ 11 Promocje

 

1. Na stronach Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl mogą znajdować się informacje o promocjach. Promocje mogą dotyczyć produktów (obniżka ceny produktu) lub wartości zamówienia (obniżka ceny określoną ilość lub wartość produktów).

2. Możliwość skorzystania z promocji uzależniona jest od spełnienia szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.

3. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 

5. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 9 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. 

 

 

 

§ 12 Dane osobowe

 

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Consalię danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Consalię danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Consalia Alina Poręba z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Warzywnej 25h, tel.: 604 058 826, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 734-149-00-49, REGON 122746794

3. Consalia przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym polskiedzieci.pl.  W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 regulaminu, Consalia będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl poświęconej polityce prywatności.

 

 

§ 13 Newsletter

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter), a także inne informacje handlowe wysyłane przez firmę Consalia w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie polskiedzieci.pl.

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1. Consalia dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl. 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Consalia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 

6. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy polskiedzieci.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Consalia rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Consalii.

11. Klient, będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Tryb i procedury rozstrzygania sporów dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl.

12. Consalia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego polskiedzieci.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

Zakupiony produkt może być reklamowany jeżeli przed upływem 2 lat od dnia jego otrzymania zostanie stwierdzone jego uszkodzenie, niekompletność, wada lub jest on niezgodny z opisem. Jeżeli reklamacja realizowana jest w oparciu o gwarancję należy przestrzegać terminu wskazanego w karcie gwarancyjnej. Jeżeli termin nie został wskazany wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru. Reklamacja towaru w ramach gwarancji może być zgłoszona bezpośrednio do serwisu producenta. Aby zgłosić reklamację należy wypełnić poniższy druk i odesłać produkt wraz z dowodem zakupu.

 

Imię i nazwisko .......................................................................

 

Adres .......................................................................................................................................

 

e-mail ........................................................................ telefon ....................................................

 

nr zamówienia ..................................................................

 

Zgłaszam reklamację produktu zakupionego przeze mnie w dniu ......................... w oparciu o:

 

            gwarancję producenta

 

            rękojmię

 

Nazwa produktu: ......................................................................................................

 

 

Opis reklamacji: ........................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

W przypadku reklamacji w oparciu o rękojmię wnioskuję o:

 

            wymianę produktu na wolny od wad

 

            zwrot pieniędzy za reklamowany produkt

 

            usunięcia wady

 

W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy:

 

........................................................................................................................

 

 Czytelny podpis klienta ...................................................................................................

 

 

Załącznik nr 2

 

 

WZÓR FORLUMARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:         Consalia Alina Poręba

                        ul.Warzywna 25h, 33-300 Nowy Sącz

                        tel.: 604058826, e-mail: sklep@polskiedzieci.pl

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/ o świadczeniu następującej usługi (*)

 

 

 

 

 

 

- Data zawarcia umowy(*)/ odbioru (*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta (ów)

 

- Adres konsumenta (ów)

 

 

 

- Podpis konsumenta (ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin